Szállítási / vásárlási feltételek

Szállítási / vásárlási feltételek

Ez a dokumentum a BRW Tools Kft. (Továbbiakban BRW) teljes körû üzleti tevékenységére vonatkozik, ide értve az internetes csomagküldõ nagy- és kiskereskedelmet, a BRW által Székesfehérvár Topolyai utca 2 alatti telephelyen üzemeltetett kis-, és nagykereskedelmi egységet, valamint a közvetlenül üzleti vevõknek szállított áruk kereskedelmi tevékenységét.

Általános feltételek:

1. Szerzõi jog

1.1 A honlap oldalai szerzõi jogvédelem alatt állnak. A szerzõi jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történõ tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történõ felhasználása csak a BRW - elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzõi jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak a BRW elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzõi jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a BRW rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történõ archiválását követõen is teljes egészében fennáll.

2. Védjegyek

2.1 A Brütsch Rüegger Tools, és FUTURO logói, a termékek külsõ megjelenése a Brütsch Rüegger Tools AG bejegyzett védjegye. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekrõl, a szerzõi jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyrõl szóló jogszabályokban foglaltakkal.

 

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

3.1 A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezetõ linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmazhatnak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a BRW nem ismeri. A BRW mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelõsséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezetõ linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplõ állítások nem tõlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhetõ, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelmûen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelõsséget az ezeken az oldalakon elõforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

3.2 A BRW honlapjáról hyperlinken keresztül elérhetõ honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel.

3.3 A BRW nem vállal felelõsséget a hyperlinken keresztül elérhetõ oldalakon elõforduló jogsértésekért, beleértve a szerzõi jog, védjegyhez fûzõdõ jog, egyéb szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jog vagy személyiségi jog sérelmét.

3.4 Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevõ fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a BRW és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhetõ honlapon szereplõ szállító általános üzleti feltételeit.

 

4. Általános jognyilatkozat

4.1 Jelen általános szerzõdési feltételek vonatkoznak mind a Ptk. 8:1. §. 3. pontja alapján fogyasztónak minõsülõ személyekkel, mind a Ptk. 8:1§ 4. pontjában meghatározott vállalkozásokkal kötött szerzõdéseinkre. A fogyasztókra kedvezõbb rendelkezések vonatkoznak, amelyekre az egyes rendelkezéseknél a fogyasztó szóval utalunk is. A Ptk. alapján fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minõsül, míg a vállalkozás a szakmája önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. Vásárlóinknak jelen általános szerzõdési feltételekkel ellentétes, vagy azoktól eltérõ szerzõdéses feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárultunk. Jelen általános szerzõdési feltételeink a vásárlóinkkal folytatott jövõbeli ügyletekre is érvényesek, még akkor is, ha ezekre adott esetben nem hivatkoznánk.

4.2 A BRW kártérítési felelõssége - a károkozástól függetlenül - csak a szándékosan okozott károkra korlátozódik. A BRW szerzõdéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelezõ kártérítési felelõssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az elõre látható károkra korlátozódik. Nem állapítható meg tehát a felelõsségünk akkor, ha a szerzõdésszegést ellenõrzési körünkön kívül esõ, a szerzõdéskötés idõpontjában elõre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljük vagy elhárítsuk. A felelõsség fentiek szerinti korlátozása nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

4.2.1 A BRW mindent megtesz annak érdekében, hogy a BRW honlapja vírusmentes legyen, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelõ vírusvédelemrõl (pl. antivírus szoftver használatával).

4.3 Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy internetes boltunkban csak regisztráció után vásárolhatnak, rendelhetnek.

4.4 Az adott áru megrendelésének idõpontja az az idõpont, amikor megrendelésére kollégánk a megrendelés-visszaigazolást elkészíti és elküldi.

4.5 A megrendeléssel a Vevõ ajánlatot tesz, amely akkor lép hatályba, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon visszaigazoljuk. A visszaigazolás tartalmazza a Vevõ adatait, a termék megnevezését, darabszámát, árát, a rendelés összértékét, az átvételi és fizetési módot, a szállítási feltételeket és az esetleges szállítási és csomagolási költséget.

4.6 A visszaigazolás a megrendelés beérkezését követõ munkanapon megtörténik, amennyiben a visszaigazolás legkésõbb a következõ munkanapon nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.7 Nem vállalunk semmilyen felelõsséget - az internet szolgáltatás minõségébõl, hibájából vagy hiányából, - az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti, valamint a honlapon esetlegesen hibásan feltüntetett árakból, raktárkészletbõl és szállítási feltételekbõl adódó teljesítetlen vagy késedelmesen teljesített megrendelésekért!

4.8 A vételár a termékek mellett feltüntetett nettó ár + szállítási és csomagolási költség + ÁFA.

4.9. Minimális rendelési összeg nettó 5000 Ft (szállítási és csomagolási költség, ill. ÁFA nélkül). Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a minimális rendelési összeget, a rendeléshez automatikusan egy egyszeri adminisztrációs költség kerül felszámításra, melynek összege a rendelt áru értéke és a minimális rendelési összeg különbsége.

4.10. A BRW Tools Kft szállítási és csomagolási költség felszámolásától általában minden 20.000 Ft nettó rendelésösszeg feletti rendelésnél eltekint. Ez alól kivételt képeznek a mérete vagy súlya miatt speciális termékek. Ezen termékek rendelése esetén a kollégánk által küldött megrendelés-visszaigazoláson szereplõ szállítási és csomagolási költség érvényes. A 20.000 Ft alatti nettó rendelésösszeg esetén a szállítási és csomagolási költség nettó 2.000 Ft.

4.11. A BRW Tools Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a rendeléseket csakis az általa szerzõdött és akkreditált csomagküldõ cégekkel szállíttassa. A rendelt áruk - elõzetes egyeztetés alapján - telephelyünkön is átvehetõk. A szállítás közben bekövetkezett sérülésekért és károkért felelõsséget nem vállalunk.

4.12. A BRW mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt és visszaigazolt termékeket a lehetõ legrövidebb határidõn belül kiszállítsa. A raktárunkban található termékek vonatkozásában a szállítási határidõ általában a visszaigazolás megküldését követõ 3 munkanap. A „kérésre” megjegyzéssel szereplõ termékek nem találhatók meg raktárunkban, azok esetén hosszabb, a kollégánk által küldött rendelés-visszaigazolásban megadott határidõk érvényesek. Ezen termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így nem várt és elõre nem látott készlethiány miatt ezen termékek esetén elõfordulhat, hogy a terméket késve vagy egyáltalán nem lehetséges szállítanunk. Amennyiben ilyen ritkán elõforduló esetre kerülne sor, a BRW haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy azt csak késõbbi határidõvel lehetséges szállítani. Fogyasztóval kötött szerzõdés esetén az esetlegesen elõre kifizetett ellenértéket haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszautalja a fogyasztó részére. A visszautalással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.13. A számla kiegyenlítéséig a szállított áru a Szállító tulajdonát képezi, a Vevő - büntetőjogi felelőssége mellett - nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg.

 

5. Adatvédelem:

5.1 A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A megrendelése teljesítéséhez szükséges adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a megrendelés teljesítése, a kiszállítás, a számlázás és a könyvelés céljaira kezeljük. A Társaságunknál a jelenleg megbízott szállító vállalatok az alábbiak: UPS, Streck, GLS, Magyar Posta és ezek megbízott alvállalkozói. A szállító vállalatok szerzõdésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezelésérõl. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. számú törvénynek (Infotörvény) megfelelõen járunk el. A vásárlók adatait a fentieken túl harmadik személynek nem adjuk át. A természetes személy vásárló bármikor kérelmezheti a BRW-tõl a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását illetve d) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az alábbi elérhetõségek egyikén: e-mail: info@brwtools.hu, ill postai úton: BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2. Kivételt képeznek ez alól azok a számla adatok (a számlák tõpéldányai), melyeknek megõrzésére a Számviteli Törvény kötelez bennünket. Az Infotörvény 15.§-ának megfelelõen a vásárló kérelmére a BRW tájékoztatást ad a vásárló általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. A BRW köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a BRW-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a BRW megfelelõ, arányos költségtérítést állapíthat meg. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jár el hivatalból vagy az érintett bejelentése alapján illetve az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelõ ellen az Infotörvény alapján az érintett bírósághoz fordulhat, és az Infotörvényben meghatározott esetekben kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

 

6. Minõségi panaszok intézése:

6.1 Bármilyen, az áruval kapcsolatos minõségi panaszt késedelem nélkül írásban jelezni szíveskedjenek felénk. A Ptk alapján fogyasztónak minõsülõ személlyel (a továbbiakban: „fogyasztó”) kötött szerzõdés esetén a hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, A kellékszavatossági igény a teljesítés idõpontjától számított egy év alatt évül el, Fogyasztóval kötött szerzõdés esetén ez a határidõ két év. Nem számít bele az elévülési idõbe a kijavítási idõnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerûen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdõdik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A panaszt csakis akkor fogadjuk el, ha az áru - az esetleges rendeltetésszerû használattól eltekintve - az általunk szállított formában, minõségben szerepel, áll fenn. A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet BRW-vel szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vásárló a hibás termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a BRW számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséggel járna. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerzõdéstõl elállhat a vásárló, ha a BRW a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a megfelelõ határidõn belül a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fûzõdõ érdeke megszûnt. Az érdekmúlás bizonyítása a vásárlót terheli. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költségét azonban köteles a BRW részére megfizetni, kivéve, az áttérésre a BRW adott okot, vagy ha az egyébként indokolt volt, A bevizsgálás során javíthatónak ítélt árut elsõsorban megjavítjuk/megjavíttatjuk. Csak olyan árut cserélünk ki, amely a rendeltetésszerû használatból eredõen, hibás gyártás, ill. anyaghiba folytán fellépett meghibásodás következtében javítását gazdaságtalannak ítéljük. A fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a BRW nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

6.2 A BRW által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelõ határidõn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme esetén nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minõségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal. E körben gyártónak minõsül a termék elõállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának idõpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhetõ; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a fogyasztó felelõs. (2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történõ forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidõ eltelte jogvesztéssel jár.

 

7. Kötelezõ jótállással érintett termékek

A Ptk. alapján fogyasztónak minõsülõ személy a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtõl, illetõleg - ha az üzembe helyezést a BRW vagy megbízottja végzi, - az üzembe helyezéstõl számított egy éven belül jótállási igényt érvényesíthet a BRW-vel szemben. A BRW csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a fogyasztó a 6. pontban kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtõl (vagy a fentiek szerinti üzembe helyezéstõl) számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a BRW kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza. Kijavítás iránti igényét a fogyasztó a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a fogyasztó egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthetõ jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

8. Termék visszavásárlási garancia, elállási jog:

8.1 Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a vásárlók érdekeit szem elõtt tartva jár el. A Ptk. alapján fogyasztónak minõsülõ személyek az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévõk között kötött szerzõdés esetén szerzõdéstõl a 45/2014. (II.26) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint a termék átvételétõl 14 napon belül indoklás nélkül elállhatnak. A megrendelésen több alkatrészbõl, tételbõl álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételétõl kezdõdik a 14 napos határidõ. Mindez természetesen nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban gyakorolja. A fogyasztó elállási jogát erre vonatkozó egyértelmû írásbeli nyilatkozat útján, illetõleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja azt az alábbi címek egyikére eljuttatva:

- Postai úton: BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2.

- Faxon: 06 22 502 604

- E-mailben: info@brwtools.hu

Ha a fogyasztó eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.). A fuvarozási díjat a teljes rendeléstõl történõ elállás esetén térítünk vissza. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. A fogyasztó köteles számunkra a BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2. szám alatti fióktelepünk címére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb az elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni és átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket, A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli, utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetõségünk. A fogyasztó kérésére, kollégáink készséggel segítenek a visszaszállítás lebonyolításában, az ügyfél ilyen irányú igényét ügyfélszolgálatunkon jelezheti. Ebben az esetben, a visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a segítség menüpont alatt található árak a mérvadóak.

8.2 A termék megérkezésekor munkatársunk ellenõrzi annak sértetlenségét, és a megállapodás szerinti összeget a fentiek szerint visszajuttatjuk a fogyasztónak. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, ez esetben azonban a BRW követelheti az áru nem rendeltetésszerû használatából fakadó károk megtérítését. Ezúton külön felhívjuk fogyasztóink figyelmét arra, hogy a 45/2014. Kormányrendelet 29.§.-ában foglalt esetekben elállási jogukat nem gyakorolhatják, amely különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekre terjed ki:

a) olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Fogyasztó által vásárolt olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak, a rendelés lemondására nincs lehetõség, a vevõ köteles a megrendelt árut átvenni, ellenértékét kiegyenlíteni, visszavételezés ebben az esetben nem lehetséges. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha nem fogyasztó rendel egyedi kérésre a BRW-tõl árut. Egyedi kérésre – akár fogyasztó, akár vállalkozás által - megrendelt áruk esetében irányadó, hogy a rendelésével a vásárló elismeri, hogy a megrendelt termék(ek)rõl minden szükséges információt elõzetesen megkapott, tisztában van a termék mûszaki paramétereivel. Természetesen fogyasztónak nem minõsülõ vásárlóink esetén is elõfordulhat, hogy a katalógusból vagy az internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet a vásárló szeretett volna. A BRW katalógustermékek esetén - az egyedi kérésre rendelt áruk kivételével - ilyen esetben is biztosítja termék visszavételének lehetõségét, és a visszavételre szánt termék(ek) értékének 20%-a, de minimum 25 EUR-nak megfelelõ forintösszeg kezelési költség levonása mellett jóváírja a vásárlás összegét, amennyiben a vásárló a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül, új állapotban, azaz a terméket nem használva, hiánytalan csomagolással visszaküldi a részünkre. A fuvardíj valamint a visszaküldés költsége ilyen esetben teljes egészében a vásárlót terheli.

Fogyasztói panaszügyintézés munkanapokon 8.00-17.00 óráig írásban vagy telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2. postacímen, valamint a 06 22 511 100-as telefonszámon. A BRW, a vele szemben felmerülõ vitás ügyekben (fogyasztói jogvita) a vita egyszerû, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltetõ testület bevonását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetõ testület: Budapesti Békéltetõ Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

BRW Tools Kft.

Kelt, Budapest, 2016.01.04.

Cégadatok:

BRW Tools Kft.

Székhely/Számlázási cím: 1062 Budapest, Andrássy út 121.
Telephely/Szállítási és lev. cím: 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 948135
Adószám: 12550904-2-42
EU Adószám: HU12550904
Bankszámlaszám: HUF: IBAN: HU80-14220108-44650003-00000000 SWIFT: COBAHUHXXXX
EUR: IBAN: DE64670400310622077600 SWIFT: COBADEFFXXX
Központi tel./fax: + 36 22 511 100 / + 36 22 502 604
Központi e-mail: info@brwtools.hu
Web/webshop: www.brwtools.hu