Szállítási / vásárlási feltételek

Szállítási / vásárlási feltételek

Ez a dokumentum a BRW Tools Kft. (Továbbiakban BRW) teljes körű üzleti tevékenységére vonatkozik, ideértve az internetes csomagküldő nagykereskedelmet, a BRW által Székesfehérvár, Topolyai utca 2 alatti telephelyen üzemeltetett nagykereskedelmi egységet, valamint a közvetlenül üzleti vevőknek szállított áruk kereskedelmi tevékenységét.

Általános feltételek:

1. Szerzői jog

1.1 A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a BRW - előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak a BRW előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a BRW rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében fennáll.

 

2. Védjegyek

2.1 A Brütsch Rüegger Tools, FUTURO és NERIOX logói, a termékek külső megjelenése a Brütsch Rüegger Tools AG bejegyzett védjegye. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.

 

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

3.1 A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmazhatnak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a BRW nem ismeri. A BRW mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése. Az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon elforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

3.2 A BRW honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel.

3.3 A BRW nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon elforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jog vagy személyiségi jog sérelmét.

3.4 Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a BRW és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.

 

4. Általános jognyilatkozat

4.1 A BRW Tools Kft. a a Ptk. 8:1. §. 3. pontja alapján fogyasztónak minősülő személyeknek (továbbiakban „Magánszemélyek”) termékeket nem értékesít. Jelen általános szerződési feltételek a Ptk. 8:1§ 4. pontjában meghatározott vállalkozásokkal kötött szerződéseinkre vonatkoznak. A Ptk. alapján fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, míg a vállalkozás a szakmája önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárlóinknak jelen általános szerződési feltételekkel ellentétes, vagy azoktól eltérő szerződéses feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárultunk. Jelen általános szerződési feltételeink a vásárlóinkkal folytatott jövőbeli ügyletekre is érvényesek, még akkor is, ha ezekre adott esetben nem hivatkoznánk.

4.2 A BRW kártérítési felelőssége - a károkozástól függetlenül - csak a szándékosan okozott károkra korlátozódik. A BRW szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. Nem állapítható meg tehát a felelősségünk akkor, ha a szerződésszegést ellenőrzési körünkön kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljük vagy elhárítsuk.

A felelősség fentiek szerinti korlátozása nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

4.2.1 A BRW mindent megtesz annak érdekében, hogy a BRW honlapja vírusmentes legyen, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelő vírus védelemről (pl. antivírus szoftver használatával).

4.3 Tájékoztatjuk kedves partnereinket, hogy internetes boltunkban csak regisztráció után vásárolhatnak, rendelhetnek.

4.4 Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelésére kollégánk a megrendelés-visszaigazolást elkészíti és elküldi. 

4.5 A megrendeléssel a Vevő ajánlatot tesz, amely akkor lép hatályba, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon visszaigazoljuk. A visszaigazolás tartalmazza a Vevő adatait, a termék megnevezését, darabszámát, árát, a rendelés összértékét, az átvételi és fizetési módot, a szállítási feltételeket és az esetleges szállítási és csomagolási költséget.

4.6 A visszaigazolás a megrendelés beérkezését követő munkanapon megtörténik, amennyiben a visszaigazolás legkésőbb a következő munkanapon nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.7 Nem vállalunk semmilyen felelősséget - az internet szolgáltatás minőségéből, hibájából vagy hiányából, - az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti, valamint a honlapon esetlegesen hibásan feltüntetett árakból, raktár készletből és szállítási feltételekből adódó teljesítetlen vagy késedelmesen teljesített megrendelésekért! 

4.8 A vételár a termékek mellett feltüntetett nettó ár + szállítási és csomagolási költség + ÁFA.

4.9. Minimális rendelési összeg nettó 10000 Ft (szállítási és csomagolási költség, ill. ÁFA nélkül). Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a minimális rendelési összeget, a rendeléshez automatikusan egy egyszeri adminisztrációs költség kerül felszámításra, melynek összege a rendelt áru értéke és a minimális rendelési összeg különbsége.

4.10. A BRW Tools Kft szállítási és csomagolási költség felszámolásától általában minden 40.000 Ft nettó rendelésösszeg feletti rendelésnél eltekint. Ez alól kivételt képeznek a mérete vagy súlya miatt speciális termékek. Ezen termékek rendelése esetén a kollégánk által küldött megrendelés-visszaigazoláson szereplő szállítási és csomagolási költség érvényes. A 40.000 Ft alatti nettó rendelésösszeg esetén a szállítási és csomagolási költség nettó 3.500 Ft. 

4.11. A BRW Tools Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a rendeléseket csakis az általa szerződött és akkreditált csomagküldő cégekkel szállíttassa. A rendelt áruk - előzetes egyeztetés alapján - telephelyünkön is átvehetők. A szállítás közben bekövetkezett sérülésekért és károkért felelősséget nem vállalunk.

4.12. A BRW mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt és visszaigazolt termékeket a lehető legrövidebb határidőn belül kiszállítsa. A raktárunkban található termékek vonatkozásában a szállítási határidő általában a visszaigazolás megküldését követő 3 munkanap. A „kérésre” megjegyzéssel szereplő termékek nem találhatók meg raktárunkban, azok esetén hosszabb, a kollégánk által küldött rendelés-visszaigazolásban megadott határidők érvényesek. Ezen termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így nem várt és előre nem látott készlethiány miatt ezen termékek esetén előfordulhat, hogy a terméket késve vagy egyáltalán nem lehetséges szállítanunk. Amennyiben ilyen ritkán elforduló esetre kerülne sor, a BRW haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy azt csak későbbi határidővel lehetséges szállítani.

4.13. A számla kiegyenlítéséig a szállított áru Szállító tulajdonát képezi, Vevő - büntetőjogi felelőssége mellett - nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg.

 

5. Adatvédelem:

5.1 A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A megrendelése teljesítéséhez szükséges adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a megrendelés teljesítése, a kiszállítás, a számlázás és a könyvelés céljaira kezeljük. A Társaságunknál a jelenleg megbízott szállító vállalatok az alábbiak: UPS, Dachser, Streck, GLS, Magyar Posta és ezek megbízott alvállalkozói. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. számú törvénynek (Infotörvény) megfelelően járunk el. A vásárlók adatait a fentieken túl harmadik személynek nem adjuk át.

A BRW tájékoztatja vásárlóit, hogy az általa kiállított számlákat az ÁFA törvény és a Számviteli Törvény hatályos kötelezettségei szerint őrzi meg. Az Infotörvény 15.§-ának megfelelően a vásárló kérelmére a BRW tájékoztatást ad (e-mail: info@brwtools.hu, ill postai úton: BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2 ) a vásárló általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A BRW köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a BRW-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a BRW megfelelő, arányos költségtérítést állapíthat meg. 

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jár el hivatalból vagy az érintett bejelentése alapján, illetve az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az Infotörvény alapján az érintett bírósághoz fordulhat, és az Infotörvényben meghatározott esetekben kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

 

6. Minőségi panaszok intézése:

6.1 Bármilyen, az áruval kapcsolatos minőségi panaszt késedelem nélkül írásban jelezni szíveskedjenek felénk. (e-mail: info@brwtools.hu, ill postai úton: BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2)  

 

7. Kötelező jótállással érintett termékek

Az BRW Tools Kft. a képviselt gyártók által adott garanciális időt tekinti mérvadónak. Ez általában 12 hónap, ettől eltérő eseteket a dokumentációinkban (ajánlat, számla) minden esetben feltüntetjük. 

Nem vonatkozik/nem érvényesíthető a gyártói garancia, amennyiben az eszközön bármilyen módosítás történt. Ugyancsak garanciavesztő hatályú az eszköz egyedi azonosítására szolgáló gyári szám/címke sérülése, illetve eltávolítása.

A garanciális javításra szánt eszköz(ök)  átadása/átvétele a felhasználó által kiállított szállítólevéllel lehetséges, melyhez minden esetben a hiba leírását és annak keletkezésére vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló információt közölni/leírni kérünk. Számlamásolat vagy szállítólevél másolata igazolja az áru eredetét/vásárlási idejét, melyről egy másolatot kérünk mellékelni. Amennyiben a megrendelt termékhez a gyártó garanciajegy ad, annak bemutatása a garanciaérvényesítés feltétele. Ellenkező esetben a számla garanciajegyként szolgál. Javítási igény bejelentése itt: e-mail: info@brwtools.hu, ill postai úton: BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2

A garanciaérvényesítés helye a BRW Tools Kft. mindenkori telephelye.  

A javítás helye a BRW Tools Kft, vagy a gyártó által aláírt szakszervíz. Amennyiben az eszközt a gyártó hibátlannak találja, úgy a bemérés és a kiküldési költséget a vevőnek felszámítjuk. A vevő kérésére a gyártó szervízlapját bemutatjuk, arról másolatot kérhet.

 

8. Termék visszavásárlási garancia, elállási jog:

8.1   Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

8.2.        A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

8.3.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyarnyelvű verziót megnyitva („HU”). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

 

A BRW Tools Kft. felajánlja partnereinek az elállási jogot, amennyiben a katalógusból vagy az internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet a vásárló szeretett volna. A BRW katalógustermékek esetén - az egyedi kérésre rendelt áruk kivételével - ilyen esetben is biztosítja termék visszavételének lehetőséget, és a visszavételre szánt termék(ek) értékének 20%-a, de minimum 25 EUR-nak megfelelő forintösszeg kezelési költség levonása mellett jóváírja a vásárlás összegét, amennyiben a vásárló a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül, új állapotban, azaz a terméket nem használva, hiánytalan és bontatlan csomagolással visszaküldi a részünkre. A fuvardíj, valamint a visszaküldés költsége ilyen esetben teljes egészében a vásárlót terheli.

 

Vásárlói panaszügyintézés munkanapokon 8.00-17.00 óráig írásban vagy telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az BRW Tools Kft, 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2. postacímen, valamint a 06 22 511 100-as központi telefonszámon, illetve az info@brwtools.hu email címen.

A BRW kijelenti, hogy a vitás ügyeket baráti úton kívánja rendezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a PTK. előírásai irányadóak.

 

BRW Tools Kft. 

 

Kelt, Budapest, 2023.06.01.

 

Cégadatok:

BRW Tools Kft.

Székhely/Számlázási cím: 1062 Budapest, Andrássy út 121.
Telephely/Szállítási és lev. cím: 8000 Székesfehérvár, Topolyai utca 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 948135
Adószám: 12550904-2-42
EU Adószám: HU12550904
Bankszámlaszám: HUF: Erste Bank Hungary Zrt   IBAN: HU80-14220108-44650003-00000000    SWIFT: GIBAHUHBXXX
EUR: Commerzbank DE     IBAN: DE64670400310622077600    SWIFT: COBADEFFXXX
Központi tel./fax: + 36 22 511 100 / + 36 22 502 604
Központi e-mail: info@brwtools.hu
Web/webshop: www.brwtools.hu